Straitéisí agus Polasaithe

Gabhann fealsúnacht agus cur chuige na hOllscoile maidir le dearadh cúrsaí, teagasc agus tacaíocht don fhoghlaim le Straitéis Foghlama, Teagaisc & Measúnaithe na hinstitiúide. Tá an Straitéis seo faofa ag an gComhairle Acadúil agus ba cheart go gcomhlíonfadh gach cúrsa agus cleachtas a gcuid riachtanas.

Tuilleadh eolais

Dearadh & Bainistiú Cúrsaí & Modúil

Soláthraíonn an Straitéis Foghlama, Teagaisc & Measúnaithe an creat uileghabhálach maidir le cúrsaí agus modúil a dhearadh agus a fheidhmiú (treisithe ag rialacháin na hOllscoile maidir le struchtúir chéime, scrúduithe, etc.). Tá roinnt cáipéisí agus tacaíochtaí breise ar fáil anseo freisin a sholáthraíonn eolas agus treoir níos mionsonraithe.

Tugtar tacaíocht don fhoireann acadúil i scileanna dearaidh agus teagaisc curaclaim trínár gceardlanna, na cáilíochtaí foirmiúla atá mar chuid den Chreat Forbartha Gairmiúla don Chleachtas Acadúil agus freisin trí rochtain a fháil ar roinnt acmhainní ar líne don fhéinstaidéar (atá ar fáil faoin bhFóram Teagaisc & Foghlama ar Canvas).

Ag Teagasc le Teicneolaíocht

Is é Canvas timpeallacht fhíorúil foghlama (nó ‘córas bainistíochta foghlama’) Ollscoil na Gaillimhe ó thús na Bliana Acadúla (2023/24). Soláthraíonn sé réimse leathan uirlisí chun tacú le cumarsáid, le hábhair theagaisc agus foghlama a roinnt agus measúnú agus aiseolas a bhainistiú. Ina theannta sin, úsáidtear go leor teicneolaíochtaí eile, sa seomra ranga agus ar líne agus bíonn an fhoireann acadúil in Ollscoil na Gaillimhe i mbun nuálaíochta agus forbartha de shíor de réir mar a thagann gach teicneolaíocht nua chun cinn, ag díriú ar chur chuige a mbíonn taithí foghlama agus portfóilió níos fearr de chúrsaí agus de chláir á mbainistiú acu. 

Is féidir logáil isteach ar Canvas ag https://universityofgalway.instructure.com ag baint úsáid as bhur sonraí ollscoile Office 365.

Ar an gcéad dul síos, tabharfar rochtain do gach comhalta foirne ar chúrsa oiliúna féinluais Canvas, Growing with Canvas. Cuirfear sraith chuimsitheach agus fhairsing seisiún oiliúna ar fáil sna míonna beag seo romhainn chun a chinntiú go dtacaítear leis an bhfoireann idir an dá linn.

Measúnú Teagaisc agus do Chleachtas Teagaisc a Fhorbairt

Is gné thábhachtach de chur chuige gairmiúil maidir leis an teagasc aiseolas a fháil agus a mheas agus in Ollscoil na Gaillimhe baineann an fhoireann acadúil úsáid as roinnt cur chuige lena n-áirítear piarbhreathnóireacht, suirbhéanna mac léinn, agus cur chuige i stíl grúpa fócais. Ina theannta sin, tá sé ag éirí níos coitianta 'Portfóilió Teagaisc' a chur le chéile agus a choinneáil, rud a choinníonn taifead ar thaithí, ar mhachnamh agus ar fheidhmíocht. Tá a leithéid sin úsáideach don léachtóir féin chun machnamh a dhéanamh ar a fhorbairt ghairmiúil féin agus is bealach éifeachtach é freisin le hiarratais a dhéanamh ar ardú céime nó ar ghradaim teagaisc. 

Cuirimid oiliúint ar fáil freisin dóibh siúd a d’fhéadfadh a bheith ag feidhmiú i ról tacaíochta foghlama nó teagaisc, mar shampla Cúntóirí Teagaisc Iarchéime agus teagascóirí páirtaimseartha. Déantar é seo den chuid is mó trí mhodúl 5 ECTS ar líne (ar fáil ar bhonn 'aonair' nó mar chuid de na cláir PhD Struchtúrtha a thairgtear ar fud na hOllscoile):  GS506 Teagasc & Foghlaim.  Dóibh siúd a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí ar líne nó cúrsaí foghlama cumaisc, tá roinnt modúl ábhartha againn agus tacaíochtaí a chuirtear ar fáil i gcomhpháirtíocht leis an Ionad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh.

Comhairle & Comhairliúchán

Tá foireann CELT ar fáil chun ceisteanna ar bith a bhaineann le dearadh curaclaim, forbairt ghairmiúil, an teagasc agus an teicneolaíocht a phlé ar bhonn aonair neamhfhoirmiúil nó trí shocrú níos foirmiúla le ceardlanna nó tionscadail chomhcheangailte le disciplíní, Scoileanna agus Coláistí

Bí i dteagmháil linn ag: celt@universityofgalway.ie