Straitéisí agus Polasaithe

Gabhann fealsúnacht agus cur chuige na hOllscoile maidir le dearadh cúrsaí, teagasc agus tacaíocht foghlama le Straitéis Foghlama, Teagaisc & Measúnaithe na hinstitiúide. Tá an Straitéis seo faofa ag an gComhairle Acadúil agus ba cheart go gcomhlíonfadh gach cúrsa agus cleachtais a gcuid riachtanas.

Dearadh & Bainistiú Cúrsaí & Modúil

Soláthraíonn an Straitéis Foghlama, Teagaisc & Measúnaithe an creat uileghabhálach maidir le cúrsaí agus modúil a dhearadh agus a fheidhmiú (treisithe ag rialacháin na hOllscoile maidir le struchtúir céime, scrúduithe, etc.). Tá roinnt cáipéisí agus tacaíochtaí breise ar fáil anseo freisin a sholáthraíonn faisnéis agus treoir níos mionsonraithe.

 • Próiseas Bologna
 • Torthaí Foghlama
 • Measúnú
 • Ardchaighdeán Acadúil
 • Inrochtaineacht/Cleachtais Teagaisc Chuimhsitheacha
 • Riachtanais Freastail

Tugtar tacaíocht don fhoireann acadúil i scileanna dearaidh agus teagaisc curaclaim trínár gceardlanna, na cáilíochtaí foirmiúla atá mar chuid den Chreat Forbartha Gairmiúla don Chleachtas Acadúil agus freisin trí rochtain a fháil ar roinnt acmhainní ar líne don fhéinstaidéar (ar fáil faoin 'Teaching & Learning Forum' ar Blackboard).

Ag Teagasc le Teicneolaíocht

Is é Blackboard Learn an timpeallacht fhíorúil foghlama (nó 'córas bainistíochta foghlama') atá ag OÉ Gaillimh. Soláthraíonn sé réimse leathan uirlisí chun tacú le cumarsáid, le hábhair teagaisc agus foghlama a roinnt agus measúnú agus aiseolas a bhainistiú. 

Ina theannta sin, úsáidtear go leor teicneolaíochtaí eile, sa seomra ranga agus ar líne agus bíonn an fhoireann acadúil in OÉ Gaillimh i mbun nuálaíochta agus forbartha de shíor de réir mar a thagann gach teicneolaíocht nua chun cinn, ag díriú ar chur chuige a mbíonn taithí foghlama agus portfóilió níos fearr de chúrsaí agus de chláir á mbainistiú acu.  Déantar cur síos ar roinnt samplaí reatha de na huirlisí eile seo sna naisc thíos.

 • Clicirí agus Córais Freagartha Ranga
 • Físchomhdháil
 • Teicneolaíochtaí Eile Foghlama

Measúnú Teagaisc agus do Chleachtas Teagaisc a Fhorbairt

Is gné thábhachtach de chur chuige gairmiúil maidir leis an teagasc aiseolas a fháil agus a mheas agus in OÉ Gaillimh baineann an fhoireann acadúil úsáid as roinnt cur chuige lena n-áirítear piarbhreathnóireacht, suirbhéanna mac léinn, agus cur chuige i stíl grúpa fócais. Ina theannta sin, tá sé ag éirí níos coitianta 'Portfóilió Teagaisc' a chur le chéile agus a choinneáil, rud a choinníonn taifead ar thaithí, ar mhachnamh agus ar fheidhmíocht. Tá a leithéid sin úsáideach don léachtóir féin chun machnamh a dhéanamh ar a fhorbairt ghairmiúil féin agus is bealach éifeachtach é freisin le hiarratais a dhéanamh ar ardú céime nó ar ghradaim teagaisc. 

 • Cur chuige i leith measúnú teagaisc
 • Portfóiló teagaisc a fhorbairt
 • Tuilleadh eolais faoinár gcúrsaí i bhforbairt ghairmiúil

Cuirimid oiliúint ar fáil dóibh siúd a d'fhéadfadh a bheith ag feidhmiú i ról tacaíochta foghlama nó teagaisc, mar shampla Cúntóirí Teagaisc Iarchéime agus teagascóirí páirtaimseartha. Déantar é seo den chuid is mó trí mhodúl 5 ECTS ar líne (ar fáil ar bhonn 'aonair' nó mar chuid de na cláir PhD Struchtúrtha a thairgtear ar fud na hOllscoile):  GS506 Teagasc & Foghlaim.  Dóibh siúd a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí ar líne nó cúrsaí foghlama cumaisc, tá roinnt modúil ábhartha againn agus tacaíochtaí a chuirtear ar fáil i gcomhpháirtíocht leis an Ionad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh.

Comhairle & Comhairliúchán

Tá foireann CELT ar fáil chun ceisteanna ar bith a bhaineann le dearadh curaclaim, forbairt ghairmiúil, an teagasc agus an teicneolaíocht a phlé ar bhonn aonair neamhfhoirmiúil nó trí shocrú níos foirmiúla le ceardlanna nó tionscadail chomhcheangailte le disciplíní, Scoileanna agus Coláistí. 

Bí i dteagmháil linn ag: celt@nuigalway.ie